Διενέργεια Διεθνούς Διαγωνισμού

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.33/2021) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ''ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ'' ΤΟΥ Γ.Ν ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Ν.Μ ΣΠΑΡΤΗΣ& Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ)

Ανοικτός άνω των ορίων ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου «Αντιδραστηρίων Ανοσολογικών Εξετάσεων με συνοδό εξοπλισμό»

Σελίδες