ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ

Περιγραφή: 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας (Ν.Μ. Σπάρτης)  σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 41η/12-12-2022 (θέμα 12ο) απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου Λακωνίας, προκηρύσσει   Ανοικτό άνω των ορίων  ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια  «Διαφόρων Ειδών Διατροφής»  CPV: 15800000-6. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για δύο (2) έτη ανέρχεται στο ποσό των 431.782,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 13%. αναλυτικά ως εξής:

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για ένα (1) έτος ανέρχεται στα 215.891,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13% 

► Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για την ετήσια παράταση, ανέρχεται στα 215.891,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13%

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει  μόνο της τιμής και συγκεκριμένα:

► για τις κατηγορίες Α, Γ, Ε&ΣΤ το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης λιανικής διαμορφούμενης τιμής του μηνιαίου δελτίου τιμών του Τμήματος Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας και

► για τις κατηγορίες Β,Δ,Ζ&Η η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, στην Ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και  της Υ.Α 56902/2015 Οι ενδιαφερόμενοι ανάδοχοι απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

1. α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ : η 30η Δεκεμβρίου  2022 ημέρα Παρασκευή   με α/α συστήματος : 178896.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ : η 30η Δεκεμβρίου  2022 ημέρα Παρασκευή   

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ η 03η Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00.

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών η 09η Φεβρουαρίου  2023 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10:00π.μ

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής που ανέρχεται στο 2%   της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης της προμήθειας άνευ το  ΦΠΑ  ή το 2% επί των προσφερόμενων ειδών άνευ Φ.Π.Α.

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα  στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και ΚΗΜΔΗΣ) στο  ιστότοπο του Νοσοκομείου www.hosplak.gr

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις 27 Δεκεμβρίου 2022 με προσωρινό αριθμό προκήρυξης στην ΕΕ S: 2022-205285

Περισσότερα στοιχεία για τη διακήρυξη δίδονται από το Γραφείο Προμηθειών κα. Βαλιώτη Ευσταθία  στο τηλ. 27310 – 93265.

Προσθήκη νέου σχολίου

Filtered HTML

  • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.

Plain text

  • Δεν επιτρέπονται ετικέτες HTML.
  • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.