ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ.

Περιγραφή: 

Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας – Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης σύμφωνα με την 38η/21-11-2022, θέμα 27ο,  απόφαση του Δ.Σ του Γ.Ν. Λακωνίας, προκηρύσσει Ανοικτό άνω των ορίων  Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την προμήθεια «ΚΑΥΣΙΜΩΝ»  CPV: 09100000-0. Ο προϋπολογισμός  ανέρχεται στα 907.260,94€ συμπ. Φ.Π.Α 24% (ετήσια δαπάνη μαζί με ετήσια  παράταση για τις Ν.Μ Σπάρτης και Μολάων). Για ένα (1) έτος 369.896,00€ συμπ. του Φ.Π.Α και με δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους 369.896,00€ συμπ. του Φ.Π.Α για τη Ν.Μ. Σπάρτης και για ένα  (1) έτος 83.734,47€ συμπ. του Φ.Π.Α και με δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους 83.734,47€ συμπ. του Φ.Π.Α για τη Ν.Μ Μολάων. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει τιμής  με  ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης λιανικής τιμής.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, στην Ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013).

Οι ενδιαφερόμενοι ανάδοχοι απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

1. α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ : η 30η Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Παρασκευή    με α/α συστήματος : 180675.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ : η 30η Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Παρασκευή.   

Καταληκτική ημερομηνίας και ώρας υποβολής των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ η 03η Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 17:00.

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών η 09η Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής το ύψος της οποίας ορίζεται το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας προ Φ.Π.Α ή 2% επί των προσφερόμενων ειδών. Για την υπογραφή της προκύπτουσας σύμβασης απαιτείται η κατάθεση Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης ύψους 4% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και ΚΗΜΔΗΣ) στο  ιστότοπο του Νοσοκομείου www.hosplak.gr

Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, στο πρόγραμμα «Διαύγεια»  και στον τύπο την 30/12/ 2022 ημέρα Παρασκευή.  

Περισσότερα στοιχεία για την διακήρυξη δίδονται από το Γραφείο Προμηθειών κα. Φεγγαρά Π. , στο τηλ. 27310 - 93200   mailto:bpromht@hospspa.gr.

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις 27 Δεκεμβρίου 2022 με  προσωρινό αριθμό 2022-205336 .

Προσθήκη νέου σχολίου

Filtered HTML

  • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.

Plain text

  • Δεν επιτρέπονται ετικέτες HTML.
  • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.