ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ.

Περιγραφή: 

Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας - Ν.Μ. Μολάων προβαίνει στη δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «συστήματος αναλογικής χλωρίωσης με συνεχή έλεγχο νερού, μέτρηση και ρύθμιση του ελεύθερου χλωρίου».

Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από: α) από τον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) http://www.eprocurement.gov.gr  → Γενικές Πληροφορίες → Διαβουλεύσεις → Τρέχουσες Διαβουλεύσεις και β) από τον ιστότοπο του Νοσοκομείου http://www.hosplak.gr→ Εφημερίδα της Υπηρεσίας → Διαβουλεύσεις.

Η διάρκεια  ορίζεται σε δέκα πέντε (15) ημερολογιακές  ημέρες από την ανάρτηση τους  στο ΕΣΗΔΗΣ. 

Στο υποσύστημα των Προκαταρκτικών Διαβουλεύσεων του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ υποβάλλονται άμεσα τα σχόλια σε μορφή απλού κειμένου. Καταχωρούνται στο ειδικό πεδίο «Καταχώρηση σχολίου» με εισαγωγή κειμένου, είτε με πληκτρολόγηση ή με επικόλληση κειμένου από αντιγραφή. Συνίσταται να αποφεύγονται οι ειδικοί χαρακτήρες.

Τα σχόλια δύναται να αφορούν μία παράγραφο ή μία ενότητα ή το σύνολο του κειμένου της διαβούλευσης. Αυτό δηλώνεται στο πεδίο «Άρθρο» με σχετική περιγραφή που δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 255 χαρακτήρες. 

Επισημαίνεται ότι τα καταχωρημένα σχόλια των οικονομικών φορέων, αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, ως σχόλια της ανακοίνωσης διενέργειας της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις - σχόλια και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια, προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας, όμως, ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην υπόψη διαδικασία, συνδράμοντας στην προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών.

Σχόλια

Το στάσιμο νερό παρέχει τις κατάλληλες περιβαλλοντικές συνθήκες για την ανάπτυξη μικροοργανισμών.

Για αυτό, προτείνουμε να προβλεφθεί και αντλία ανακυκλοφορίας του συνολικού όγκου του νερού της δεξαμενής σε διάστημα όχι μεγαλύτερο από 4-5 ώρες. Έτσι, το νερό δε θα μένει στάσιμο και αυτό συνδυαστικά με την παρουσία ελεύθερου χλωρίου ελαχιστοποιεί την πιθανότητα ανάπτυξης μικροοργανισμών.

Επίσης, με αυτόν τον τρόπο δίνεται και η δυνατότητα να διατηρείται η συγκέντρωση του ελεύθερου χλωρίου σε ένα σταθερό επίπεδο, καθώς γίνεται συνεχής έλεγχος της τιμής του χλωρίου στο βρόγχο ανακυκλοφορίας και συμπληρωματική χλωρίωση αν το χλώριο είναι κάτω από ένα ρυθμισμένο κατώτατο όριο. Έτσι, προλαμβάνεται ο κίνδυνος υπερχλωρίωσης ή ελλιπούς χλωρίωσης.

Προσθήκη νέου σχολίου