ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2020 για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού

Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες καθαριότητας του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας, που εδρεύει στη Σπάρτη Ν. Λακωνίας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α):

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Τόπος απασχόλησης

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

105

 

Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας

(Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης)

Σπάρτη

 Ν. Λακωνίας

ΥΕ ΠΛΥΝΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΡΥΠΑΡΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης

 και έως 12 μήνες

(5νθήμερη, 4ωρη ημερήσια απασχόληση)

5

106

 

Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας

(Νοσηλευτική Μονάδα – Κέντρο Υγείας Μολάων)

Μολάοι

Δήμος Μονεμβασίας

Ν. Λακωνίας

ΥΕ ΠΛΥΝΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΡΥΠΑΡΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης

 και έως 12 μήνες

(5νθήμερη, 4ωρη ημερήσια απασχόληση)

3

 

Παρακάτω θα βρέιτε συνημμένα την ανακοινώση ΣΟΧ 2/2020, την περίληψη της, το συνημμένο παράρτημα και την αίτηση ΣΟΧ7. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων παραλαμβάνονται από Παρασκευή 21/2/2020 έως και Τρίτη 3/3/2020.