Εφημερίδα της Υπηρεσίας

Τεχνική διαβούλευση ''Γαντιών μιας χρήσης''

Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας (Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης και Νοσηλευτικής Μονάδας Μολάων »

Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας (Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης και Νοσηλευτικής Μονάδας Μολάων »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την

«Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας (Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης και Νοσηλευτικής Μονάδας Μολάων »

 

Αριθμός Διακήρυξης :  32/2022 Αριθμός Συστημ. ΕΣΗΔΗΣ: 168948, 168949,168951,168952,168953.

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας συμβουλευτικής υποστήριξης υπεύθυνου προστασίας δεδομένων (DPO) για τον έλεγχο και παρακολούθηση της εναρμόνισης του Γ. Ν. Λακωνίας.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια ιματισμού (στολές για το προσωπικό φύλαξης) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λακωνίας (Ν.Μ. Σπάρτης)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΛΑΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΛΑΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΜ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΤΑ (7) ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ.  ΓΙΑ ΤΗΝ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας ″Αναλωσίμων Ιατρικών Εργαστηρίων″. για κάλυψη των αναγκών της Ν. Μ. Σπάρτης & Μολάων.

Σελίδες