Διαγωνισμοί

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία «Ελέγχου Ποιότητας Νερού» για τις ανάγκες του ΓΝ Λακωνίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας″ Νοσοκομειακών ειδών από χαρτί ″ για κάλυψη των αναγκών της Ν. Μ. Σπάρτης & Μολάων.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας ″ Επιδεσμικού Υλικού ″ για τη Ν. Μ. Σπάρτης & Μολάων.

ΥΠ’ ΑΡ. 40/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ″ ΕΝΟΣ (1) ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ - RACK SERVER ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & LIS″ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν. Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ

Σελίδες