Διαβουλεύσεις

Διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Ουρολογικού Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού» του Γ.Ν. Λακωνίας - Ν.Μ. Μολάων.

Διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Ακτινολογικού Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού» της Ν.Μ. Μολάων.

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας "Υπηρεσιών Συντήρησης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού" του Γ. Ν. Λακωνίας - Ν. Μ. Σπάρτης.

Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια διάφορου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του τμήματος επειγόντων περιστατικών του Γ.Ν. Λακωνίας - Ν.Μ. Σπάρτης

Ανάρτηση τελικών τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενός (1) οπισθοφατνιακού οδοντιατρικού ακτινογραφικού μηχανήματος, για τις ανάγκες του Γ. Ν. Λακωνίας - Ν.Μ. Σπάρτης

Ανάρτηση τελικών τεχνικών προδιαγραφών λογισμικού για την προμήθεια LIS & Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου Ασθενούς, για τις ανάγκες του Γ. Ν. Λακωνίας.

Διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή «Υπηρεσιών προστασίας από ακτινοβολία του Γ.Ν. Λακωνίας (Ν.Μ. Σπάρτης & Ν.Μ. Μολάων)»

Ανάρτηση τελικών τεχνικών προδιαγραφών ‘’Χειρουργικών Μοσχευμάτων (πλεγμάτων) για ανοιχτή & λαπαροσκοπική αποκατάσταση’’, για τις ανάγκες της Νοσηλευτικής Μονάδας Σπάρτης .

Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «LIS & Ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς του Γ.Ν. Λακωνίας (Ν.Μ. Σπάρτης & Ν.Μ. Μολάων)

Ανάρτηση Τελικών Προδιαγραφών έπειτα από Διαβούλευση για την «Προληπτική & Επανορθωτική Συντήρηση των Υπερήχων (γενικό, καρδιολογικό, μαιευτικό)» του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων

Σελίδες